Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep internetowy działający pod adresem www.dyspenseretykiet.pl jest prowadzony przez Print Systems spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Klonowej 2, 62 – 002 Suchy Las, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320370, NIP: 5140213951, REGON: 251476478, tel. 61 847 10 23, adres e-mail: biuro@printsystems.pl

Regulamin sklepu internetowego działającego pod adresem www.dyspenseretykiet.pl (zwany dalej Regulaminem) określa szczegółowe warunki i zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca– Print Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie, przy ul. Klonowa 2, 62 – 002 Suchy Las, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000320370, NIP: 5140213951, REGON: 251476478.
 2. Zamawiający– Konsument lub Przedsiębiorca, który założył indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu dokonując rejestracji jako użytkownik, a także Konsument lub Przedsiębiorca, który nie posiada indywidualnego konta na stronie internetowej Sklepu (tj. nie zarejestrował się jako użytkownik) oraz złożył Zamówienie.
 3. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem dyspenseretykiet.pl.
 6. Produkty – towary zaprezentowane w Sklepie, w szczególności dyspensery etykiet, które mogą stanowić przedmiot Zamówienia Zamawiającego.
 7. Zamówienie – oferta zawarcia Umowy na warunkach określonych w Regulaminie, kierowana przez Zamawiającego do Sprzedawcy.
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą zgodnie z Zamówieniem.
 9. Regulamin – regulamin Sklepu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz jedynym odpowiedzialnym za Sklep podmiotem jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej dyspenseretykiet.pl na terenie Polski, na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Prezentowane na stronie internetowej dyspenseretykiet.pl informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią zaproszenie do składania ofert, tj. Zamówienia przez Zamawiającego.
 4. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. W celu korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania jego zawartości oraz dokonywania zakupów, niezbędne są następujące wymagania:
  1. urządzenie z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari,
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 6. Zamawiający zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów przedstawianych na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu oraz do zmiany cen Produktów z zastrzeżeniem, że Zamawiającego i Sprzedawcę wiążą ceny Produktów znajdujące się na stronie internetowej Sklepu w chwili składania Zamówienia przez Zamawiającego, które od tego momentu nie podlegają zmianom w zakresie złożonego Zamówienia.
 8. Sprzedawca może wprowadzać akcje promocyjne, rabatowe i inne, a ich warunki wskazane zostaną na podstronach internetowych Sklepu.
 9. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Produkty bez wad.
 10. Każdy Zamawiający może posiadać wyłącznie jedno indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu w tym samym czasie.

§ 3 Ceny, paragony i faktury

 1. Ceny wszystkich Produktów przedstawione są na stronie internetowej Sklepu i wyrażone są w złotych polskich oraz nie zawierają podatku VAT. Podatek VAT naliczany jest automatycznie po dodaniu produktu do koszyka. W momencie składania zamówienia Zamawiający widzi ceny zawierające VAT.
 2. Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z formą deklarowaną przez Zamawiającego przy dokonywaniu Zamówienia. Przesyłka może być darmowa.
 3. Do każdej przesyłki Sprzedawca dołącza paragon fiskalny. Sprzedawca może wystawić fakturę VAT, o ile Zamawiający zażyczy sobie doręczenia faktury VAT. Wówczas Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy wszystkich danych wymaganych do wystawienia faktury VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4 Zamówienia

 1. Zamawiający składa Zamówienia bezpośrednio na stronie internetowej Sklepu wybierając jedną z następujących opcji:
  1. dokonując zakupu bez rejestracji i logowania,
  2. dokonując pierwszego zakupu z jednoczesnym zarejestrowaniem się na stronie internetowej Sklepu poprzez założenie indywidualnego konta użytkownika i podanie swoich danych niezbędnych do realizacji Zamówienia z jednoczesnym uruchomieniem opcji logowania, przy czym założenie konta uzależnione jest od złożenia żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku poz. 827 z późn. zm.)
  3. posiadając indywidualne konto użytkownika, po zalogowaniu się.
 2. Złożenie Zamówienia wymaga uprzedniego:
  1. wypełnienia przez Zamawiającego, w prawidłowy sposób, formularza Zamówienia wskazanego na stronie internetowej Sklepu,
  2. zapoznania się z treścią Regulaminu i jego zaakceptowania przez Zamawiającego,
  3. wyrażenia przez Zamawiającego będącego osobą fizyczną zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu, na potrzeby jego realizacji,
 3. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego polega na wskazaniu Produktu, który chce zakupić oraz wybraniu polecenia „Dodaj do koszyka” lub równoznacznego.
 4. Procedurę Zamówienia kończy wybór polecenia „Kupuję i płacę`” lub równoznacznego, co oznacza zakończenie procesu zakupów przez Zamawiającego.
 5. Po złożeniu przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionego formularza Zamówienia Sprzedawca przesyła, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które zawiera w szczególności informacje o przedmiocie Zamówienia, ilości oraz cenie Produktów (jednostkowej oraz łącznej), zasadach płatności, sposobie i kosztach dostawy, danych do wysyłki, terminie realizacji Zamówienia wraz z załączonym Regulaminem, wzorcowym formularzem odstąpienia oraz pouczeniem dotyczącym prawa odstąpienia od umowy.
 6. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą przystąpienia przez Sprzedawcę do wykonania Umowy, przy czym Sprzedawca ma obowiązek przystąpić do wykonywania umowy we właściwym czasie. Zamawiający otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail, która zawiera potwierdzenie złożenia Zamówienia. Zamówienie wraz z Regulaminem stanowią warunki Umowy, z uwzględnieniem poprawności i prawdziwości danych adresowych i kontaktowych Zamawiającego oraz warunków płatności zgodnych z Regulaminem. Zamawiającego wiąże treść Regulaminu obowiązująca w chwili złożenia Zamówienia.
 7. Zamawiający uprawniony jest do dokonywania zmian w Zamówieniu, jak również do rezygnacji z Zamówienia do chwili jego wysłania przez Sprzedawcę, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany na stronie internetowej Sklepu adres e-mail.
 8. Zamówienie zmienione przez Zamawiającego w zakresie Produktu lub jego ilości skutkuje wygaśnięciem Umowy zawartej w oparciu o złożone dotychczas Zamówienie w zakresie określonym przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego nowych danych dotyczących Produktu bądź jego ilości stanowi nowe Zamówienie.
 9. W przypadku, gdy realizacja Zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca powiadamia Zamawiającego o tym fakcie niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany w Zamówieniu przez Zamawiającego. Niemożność zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza odrzucenie oferty Zamawiającego oznaczonej w Zamówieniu.
 10. W przypadku, w którym niemożliwa jest częściowa realizacja Zamówienia przez Sprzedawcę (np. z powodu braku któregokolwiek z zamówionych Produktów), Zamawiający, po otrzymaniu informacji o tym fakcie w trybie określonym w ust. 9, może zrezygnować z realizacji Zamówienia w pozostałej możliwej do zrealizowania części poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o rezygnacji na adres e-mail Sprzedawcy podany na stronie internetowej Sklepu. Zamawiający ma możliwość zrezygnowania z Zamówienia bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania od Sprzedawcy zawiadomienia o braku możliwości realizacji Zamówienia w części. Za dzień roboczy uznaje się dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt. Niezłożenie przez Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji z pozostałej możliwej do zrealizowania części Zamówienia oznacza, że w tej części będzie ono realizowane przez Sprzedawcę.
 11. W przypadku czasowej niedostępności któregokolwiek z zamówionych Produktów, po otrzymaniu przez Zamawiającego informacji od Sprzedawcy w trybie określonym w ust. 9, Zamawiający może:
  1. w zakresie Produktów dostępnych – potwierdzić realizację Zamówienia, w zakresie Produktów czasowo niedostępnych – ustalić ze Sprzedawcą nowy termin realizacji Zamówienia z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający ponosi koszty dostawy jednorazowo,
  2. zrezygnować z całego Zamówienia, co skutkuje zwolnieniem Sprzedawcy z obowiązku zrealizowania Zamówienia w całości,
  3. zrezygnować z Zamówienia w zakresie Produktu czasowo niedostępnego potwierdzając jednocześnie realizację Zamówienia w zakresie pozostałych dostępnych Produktów, wobec czego Sprzedawca ma obowiązek zrealizowania Zamówienia w części obejmującej Produkty dostępne.

§ 5 Realizacja Zamówienia i dostawa

 1. Czas realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 6, wynosi do 4 dni roboczych od złożenia Zamówienia przez Zamawiającego i obejmuje on okres od złożenia Zamówienia przez Zamawiającego do wysłania go przez Sprzedawcę.
 2. W sytuacji opisanej w § 4 ust. 10 czas realizacji Zamówienia wynosi do 4 dni roboczych od momentu zawiadomienia Zamawiającego o niemożności realizacji Zamówienia w części i niezłożenia przez Zamawiającego oświadczenia o rezygnacji z realizacji Zamówienia w pozostałej możliwej do zrealizowania części, z uwzględnieniem § 6.
 3. Termin dostarczenia Zamówienia do Zamawiającego obejmuje czas realizacji, o którym mowa w ust. 1 i 2, jak również czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika.
 4. Dostawa zamówionych Produktów może się odbyć w następujących formach, według wyboru Zamawiającego:
  1. za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  2. w inny sposób, o ile będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 5. Wszelkie informacje związane z realizacją Zamówienia oraz dostawą zawarte są w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas dokonywania odbioru, w tym w szczególności, czy nie uległa ona zniszczeniu bądź uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku jakichkolwiek uwag bądź zastrzeżeń należy zgłosić je osobie dokonującej doręczenia i odnotować na potwierdzeniu odbioru.
 7. W razie stwierdzenia wady (fizycznej lub prawnej) Zamawiający (dotyczy wyłącznie Konsumentów) jest zobowiązany zawiadomić Sprzedawcę o tej wadzie. Jeżeli Produkt ma wadę, Zamawiający (dotyczy wyłącznie Konsumentów) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 8. Dodatkowo jeżeli Zamawiający jest Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Zamawiającego będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 9. Zamawiający nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. Sprzedawca nie odpowiada za wady Produktu, gdy Zamawiający wiedział o tych wadach w chwili zawarcia Umowy.
 11. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Zamawiającego będącego Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 kodeksu cywilnego, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Zamawiającego o zawarciu Umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
 12. W przypadku określonym w ust. 6 i 7 Zamawiający i Sprzedawca postępują zgodnie z § 7 Regulaminu.

§ 6 Zasady płatności

 1. Zamawiający może dokonać płatności za zamówione Produkty wybierając z poniższych form:
  1. przelewem na rachunek bankowy wskazany na stronie internetowej Sklepu,
  2. przy pomocy systemu Płatności24
 2. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu płatności określonego w ust. 1 pkt a)-b) Zamówienie jest kierowane do wysyłki po odnotowaniu wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Brak zapłaty w terminie 10 dni od daty potwierdzenia Zamówienia skutkuje wygaśnięciem Umowy.

§ 7 Reklamacje

 1. Reklamacji podlegają Produkty niezgodne z Umową. W odniesieniu do Zamawiających będących Konsumentami stosuje się postanowienia § 5 ust. 7 – 11 Regulaminu.
 2. Reklamowany Produkt należy przesłać na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni roboczych od momentu jej wpłynięcia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia powstałe z winy Zamawiającego.
 5. Wobec Zamawiających będących Przedsiębiorcami wyłączeniu ulega odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w odniesieniu do Produktu.
 6. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie w odniesieniu do Zamawiających będących Przedsiębiorcami stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8 Zwroty

 1. Produkty zamówione mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny. Szczegółowa informacja dotycząca korzystania z prawa do odstąpienia zawarta jest w załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Zwracany na podstawie ust. 1 Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy w stanie nienoszącym śladów przeróbek lub nadmiernego zużycia (tj. nieprzekraczającego normalnej eksploatacji) oraz pisemnym oświadczeniem Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy (przykładowy wzór formularza o odstąpieniu stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu) wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który Sprzedawca dokona zwrotu ceny.
 3. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 9 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony udostępnianych jemu danych osobowych zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE czyli RODO.
 2. W czasie rejestrowania się na stronie internetowej Sklepu, jak również w czasie składania Zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
 3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Print Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K z siedzibą w Suchym Lesie przy ul. Klonowej 2, NIP: 514-02-13-951, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320370 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
 • imię i nazwisko
 • adres email
 • numer telefonu
 • dane adresowe
 • nazwę reprezentowanej firmy
 • numer IP

Kontakt do inspektora danych osobowych u Administratora: admin@printsystems.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi procesów sprzedaży oferowanych produktów, komunikacji posprzedażowej, realizacji usługi serwisowej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda zawarta w zapytaniu ofertowym. Przyjmuje się również, iż do wyrażenia takiej zgody dochodzi poprzez dalszą Państwa korespondencję mailową z Administratorem dotyczącą czynności wymienionych w punkcie 4)
 3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie spowoduje, że obsługa sprzedażowo-serwisowa i komunikacyjna będzie niemożliwa, w tym niemożliwe będzie zawarcie i realizacja zamówienia na produkty i usługi oferowane przez Administratora.
 4. Administrator przekaże Państwa dane następującym odbiorcom: podmiotom zajmującym się obsługą rachunkową, księgową i logistyczną administratora oraz organom podatkowym – jeśli taki obowiązek wynikać będzie z odrębnych przepisów prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Więcej informacji w Polityka Prywatności

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a wobec Konsumentów także przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 2. Wobec Zamawiających niebędących Konsumentami sądem miejscowo właściwym jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Treść Regulaminu jest udostępniana na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem umieszczonego na niej odsyłacza, gdzie Zamawiający mogą go pobrać, w szczególności celem sporządzenia jego wydruku.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu poprzez umieszczenie na niej zawiadomienia o zmianie oraz zakresie zmian, która to informacja będzie utrzymywana na stronie internetowej Sklepu przez okres co najmniej 14 dni, dodatkowo Zamawiający zostaną powiadomieni o zmianie i zakresie zmian Regulaminu także poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail wskazany przez nich podczas rejestracji.
 5. W przypadku zmiany Regulaminu Zamawiający ma prawo zaakceptować treść zmian w Regulaminie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu w terminie 14 dni od dnia pierwszego zalogowania się na indywidualne konto na stronie internetowej Sklepu po udostępnieniu informacji o zmianach w Regulaminie zgodnie z ust. 4. Brak akceptacji zmian w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest jednoznaczny z wypowiedzeniem Regulaminu przez Zamawiającego oraz żądaniem usunięcia indywidualnego konta Zamawiającego na stronie internetowej Sklepu.
 6. Zmiany w Regulaminie w stosunku do każdego Zamawiającego wchodzą w życie z chwilą zaakceptowania przez niego zmian w Regulaminie.
 7. Zamawiający może złożyć żądanie usunięcia indywidualnego konta należącego do niego w każdym czasie.
 8. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający może złożyć oświadczenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Sprzedawca usunie konto w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia konta zgodnie z ust. 5 albo ust. 7.
 10. Złożenie żądania usunięcia konta pozostaje bez wpływu na Zamówienia złożone przez Zamawiającego przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 8.
 11. W przypadku, w którym Zamawiający będący zarejestrowanym użytkownikiem posiadającym indywidualne konto w Sklepie naruszy przepisy prawa lub Regulamin Sprzedawca może uniemożliwić tymczasowo dostęp do jego konta i wezwać go, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany podczas rejestracji adres e-mail, do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni.
 12. W przypadku zaprzestania naruszeń przez użytkownika i poinformowania Sprzedawcy o tym fakcie za pomocą wiadomości e-mail, Sprzedawca umożliwi ponowny dostęp do jego indywidualnego konta w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail od użytkownika.
 13. W przypadku, w którym zarejestrowany użytkownik posiadający indywidualne konto w Sklepie nie zaniecha naruszeń w terminie wskazanym w ust. 11 Sprzedawca niezwłocznie usunie jego konto.
 14. Ponowna rejestracja użytkownika, którego konto zostało usunięte w trybie określonym w ust. 13 jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Sprzedawcy.
 15. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń odnośne funkcjonowania Sklepu Zamawiający ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@printsystems.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
 16. Sprzedawca rozpatrzy reklamację, o której mowa w ust. 15 w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej zastrzeżenia.